Algemene voorwaarden Mr. Deco
Mr. Deco Decoration & Entertainment, hierna te noemen Mr. Deco is een onderneming die door de onderneming Mr. Deco B.V. gedreven wordt. De onderneming Mr. Deco is gevestigd te Nieuwegein, postadres houdende aan de Drenthehaven 6, 3433PB Nieuwegein, sinds 1 januari 2015 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nieuwegein, ingeschreven onder nummer 62298704.

1. Toepasselijkheid
1 .1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mr. Deco gedane offertes, met Mr. Deco gesloten overeenkomsten en de aan Mr. Deco verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Mr. Deco van toepassing indien Mr. Deco daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Mr. Deco uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Mr. Deco zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, opdrachten
2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten die met Mr. Deco worden gesloten, zijn deze voorwaarden van toepassing.
Alle door of namens Mr. Deco gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Mr. Deco, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan aanbiedingen aangehechte of toegevoegde documentatie is van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid.
2.2 Opdrachten, die aan Mr. Deco worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Mr. Deco pas na door deze gedane schriftelijke en/of bevestiging van aanvaarding.
2.3 ln geval overeenkomsten met Mr. Deco een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Mr. Deco vastgelegde tijdsbestek.
2.4 lndien en nadat een opdracht aan Mr. Deco is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Mr. Deco is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van  Mr. Deco en op de door Mr. Deco te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de koper/huurder aan Mr. Deco moeten vergoeden tenminste 10% van de aanneemsom en volledig de reeds bestelde artikelen. Een eventueel betaalde aanbetaling wordt verrekend.
2.5 Alle bijkomende leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende leveringen kan alleen dan van Mr. Deco geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand is gekomen.
2.6 Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever, ook al hebben de leveringen van Mr. Deco niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid
3.1 lndien de levering van verkoop- en verhuur artikelen tot de opdracht behoort zijn deze geleverde goederen voor rekening en risico van de koper/huurder vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Mr. Deco of leverancier hebben verlaten. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/huurder.
3.2. Geen overdracht van eigendom aan de koper/huurder als bedoeld hiervoor wordt geacht te hebben plaats gevonden indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de hiervoor bedoelde geleverde goederen en indien de koper/huurder failliet wordt verklaard of hem surseance van  betaling wordt verleend en de verkoop/huur door de curator dan wel door de koper/huurder en dienst bewindvoerders niet wordt voortgezet. Het in dit lid nochtans uitzondering met betrekking tot de geleverde goederen, welke de koper/huurder aan Mr. Deco heeft betaald.
3.3 Mr. Deco draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de koper/huurder ter beschikking gestelde goederen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze goederen komen voor 100% voor rekening van de koper/huurder. Mr. Deco is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende risico’s, voor zover van die hoedanigheid niet aan hem is te wijten.
3.4 Een op grond van het voornoemde overeengekomen garantie-levering van het gegarandeerde artikel gedurende de in het bestek genoemde periode.
3.5 De koper/huurder zal geïnformeerd worden of de plicht bestaat om een transportverzekering af te sluiten, welke vanaf de aanvang van het transport door Mr. Deco, naar genoegen van deze, dekking verleend voor het risico van het tenietgaan van de artikelen. De koper/huurder is verplicht op eerste verzoek van Mr. Deco de polisvoorwaarden en de premiekwitanties te overleggen. De koper/huurder dient op eerste verzoek van Mr. Deco de verzekeringsuitkeringen vermeerderd met het eigen risico te cederen aan Mr. Deco .
3.6 Schade aan de goederen tijdens de levering is voor rekening van koper/huurder tenzij anders overeengekomen is. Schade tijdens de opdracht en levering van het artikel door Mr. Deco is voor rekening van Mr. Deco. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper/huurder. Eigen transport startgeld € 25,00  daarna wordt er een kilometervergoeding van 0,40 eurocent p/km  berekend.
3.7 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Mr. Deco tenzij door zijn schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/huurder.
3.8 De opdracht wordt door Mr. Deco uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Mr. Deco door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; ziekte van personeel van Mr. Deco wordt expliciet beschouwd als een niet toerekenbare tekortkoming; Mr. Deco geeft de koper/huurder bericht wanneer de opdrachten zullen worden geleverd, terwijl de koper/huurder terstond mededeling van Mr. Deco zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Mr. Deco derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Levertijden zijn opgegeven op basis van de door de betrokken leveranciers aan Mr. Deco verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, ook als is de oorzaak hiervan gelegen bij personeel en/of toeleveranciers van Mr. Deco dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd al de opgetreden vertraging heeft bedragen. Mr. Deco is te allen tijde gerechtigd bij de door de koper/huurder goed te keuren volmacht een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde volmacht. Een door Mr. Deco gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de koper/huurder verschaft. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor levering of voor een bepaald gedeelte ervan.
3.9 Bij ontvangst van de goederen en terstond na aflevering controleert en verklaart de koper/huurder schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Mr. Deco nadien kunnen nog slechts binnen 2 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Mr. Deco aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Mr. Deco niet in behandeling te worden genomen. 3.11 Het indienen van bezwaren bij Mr. Deco geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

4. Prijzen Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers,  verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. lndien dat het geval is, zijn de door Mr. Deco toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of heffingen van overheidswege (in de ruimste zins des woords), tenzij anders vermeld. Extra veranderingen en speciale verpakkingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5. Eigendomsvoorbehoud lndien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Mr. Deco tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Mr. Deco zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Mr. Deco  volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De koper/huurder moet Mr. Deco daartoe de gelegenheid gegeven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

6. Betaling
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden als volgt: – 100% aanbetaling bij opdracht – eventuele transportkosten dienen tevens vooraf te worden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Mr. Deco wordt bevestigd.
6.2 Mr. Deco behoudt zich het recht voor om bij annulering van een opdracht 40% van de verkoop/verhuur kosten in rekening te brengen: – Startkosten tenminste € 25 – Kilometervergoeding 0,40 eurocent Bedragen exclusief omzetbelasting en tarieven gelden vanaf 1 mei 2014.
6.3 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/huurder aan Mr. Deco verschuldigd bedrag is koper/huurder door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Mr. Deco zal zijn vereist. lndien Mr. Deco overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/huurder aan Mr. Deco vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 500,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
6.4 Koper/huurder kan geen beroep doen op verrekening, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Mr. Deco verkochte goederen.
6.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag ook door faillissement van of bij surseance van betaling door koper/huurder wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Mr. Deco gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig geleverde diensten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
6.6 Koper/huurder wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Mr. Deco de wettelijke rente verschuldigd.
6.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Mr. Deco moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 25% van de vordering te bedragen.
6.8 De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Retentierecht
7.1 Als Mr. Deco zaken onder zich heeft van de koper/huurder, heeft Mr. Deco het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/huurder aan Mr. Deco verschuldigd is.
7.2.1 lndien in de offertes anders zijn aangeduid, heeft Mr. Deco daarover de kosteloze beschikking, zolang de levering van het artikel dit nodig acht.
7.2.2. De koper/huurder wijst aan, na overleg met Mr. Deco, welke gedeelten van het terrein in gebruik mogen worden genomen voor het plaatsen van goederen.
7.3.3. Mr. Deco kan voor de aanvang van de levering schriftelijk vorderen, dat de toestand van het terrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld.

8. Verplichtingen van koper/huurder
8.1 De koper/huurder zorgt ervoor, dat Mr. Deco tijdig kan beschikken over: – de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de levering van de artikelen vereist zijn. lndien de aard van de leveringen hiertoe aanleiding geven, houdt de koper/huurder voor de aanvang van de levering overleg met Mr. Deco waarbij Mr. Deco wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van plaats voor levering van de artikelen.
8.2 De koper/huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
8.3 lndien hulpmiddelen, die de koper/huurder ter beschikking heeftgesteld, gebreken mochten hebben, is de koper/huurder aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
8.4 lndien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan de artikelen stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van de artikelen, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerprijs.
8.5 Op de afgesproken dagen dient voor de aanvang van de leveringen door Mr. Deco de ruimte c.q. omgeving zodanig ontruimd te zijn, dat de leveringen ongehinderd kunnen worden verricht. Koper/huurder dient er zorg voor te dragen dat de benodigde ruimtes/omgevingen aanwezig (kunnen) zijn. Verder is koper/huurder verplicht om aan Mr. Deco alle medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd c.q. beletselen voor een optimale uitvoeringen worden weggenomen. lndien aan het gestelde niet is voldaan, dan is door koper/huurder gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Mr. Deco te vergoeden en wel tot een minimaal bedrag van 200 euro per dag.
8.6 Koper/huurder is gehouden om Mr. Deco te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien koper/huurder niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Mr. Deco. Koper/huurder dient 24 uur van te voren aan Mr. Deco kenbaar te maken wanneer door omstandigheden niet aan de leveringen door Mr. Deco kan worden begonnen. lndien aan het gestelde niet is voldaan dan is koper/huurder gehouden de hierdoor ontstane kosten te vergoeden.
8.7 Wijzigingen door de koper/huurder geven Mr. Deco aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

9. Verplichtingen van uitvoering
9.1 Mr. Deco is verplicht alle leveringen uit te voeren volgens de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schade vergoeding te kunnen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
9.2 Mr. Deco is verplicht alle leveringen uit te voeren volgens de door de koper/huurder aangeleverde opdrachten. Hij is verplicht de orders en leveringen op te volgen, die hem door de koper/huurder worden bevestigd.
9.3 De verplichtingen van Mr. Deco omvatten mede de levering van de benodigde artikelen en het verrichten van de nodige leveringen.
9.4 De leveringen en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van Mr. Deco met ingang van de opdrachtdatum. Onder leveringen en de uitvoering worden mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van artikelen, de uitvoering van transport.
9.5 De uitvoering van de levering moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van de levering overeenkomstig is met de opdrachtbevestiging van koper/huurder.
9.6 De wijze van uitvoering van de levering moet zodanig zijn, dat voor de koper/huurder dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. Mr. Deco dient de leveringen zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan artikelen zoveel mogelijk wordt beperkt.
9.7 Mr. Deco is niet aansprakelijk voor schade aan de artikelen in verband met nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen tijdens transport of leveringen
9.8 Mr. Deco stelt de koper/huurder aansprakelijk voor vergoeding van schade, voor zover deze door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van koper/huurder is veroorzaakt.
9.9 Mr. Deco wordt geacht bekend te zijn met de levering en transport van de artikelen van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van toezegging in werking zijn getreden. De aan de naleving van de toezegging van de voorschriften verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
9.10 De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van Mr. Deco , tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet behoefde te kennen, In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling,
9.11. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van bevestiging, komen voor rekening van de koper/huurder, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Mr. Deco die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien.
9.12 In de werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in paragraaf 8, dan wel de artikelen in paragraaf 8, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Mr. Deco in strijd met te goeder trouw zou handelen door zonder de koper/huurder daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van de levering over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
9.13 lndien Mr. Deco meent, behalve op het verkoopbedrag, op de vergoeding van omzetbelasting nog andere aanspraken jegens de koper/huurder te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze kennis en in elk geval op zodanig tijdstip dat de koper/huurder ter zake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het verzamelen van de gegevens verleent Mr. Deco zijn medewerking. De koper/huurder kan van Mr. Deco nadere inlichtingen verlangen omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.
9.14 Mr. Deco zorgt voor orde en veiligheid tijdens levering. Hij zorgt tevens voor een zodanige verlichting dat een goede uitvoering van de levering is gewaarborgd.

10.Verplichtingen, garantiebepalingen
10.1 Mr. Deco is verantwoordelijk voor hun eigen personeel wat zich op de plek van levering bevindt.
10.2 Mr. Deco is verantwoordelijk voor het geleverde werk dat door hen is uitgevoerd.
10.3 Mr. Deco geven eveneens garanties af die overeenkomen met die garantiebepalingen die tussen opdrachtgever en Mr. Deco zijn overeengekomen.
10.4 Op alle gehuurde artikelen en benodigdheden is huurder verplicht om het gehuurde product/artikel te verzekeren voor brand, diefstal, vernieling, stormschade. Verhuurder heeft hier geen verplichting aan.
10.5 Tijdens oplevering gehuurde product/artikel is Mr. Deco niet meer verantwoordelijk voor brand, diefstal, vernieling en stormschade.

11. Toepasselijk recht en geschillen.
11 .1 Op alle met Mr. Deco gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Mr. Deco en koper/huurder, waaronder begrepen geschillen aangaande de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Aldus verklaard en ondertekend te Nieuwegein d.d. 1 januari 2015. Mr. Deco